Uncategorized

Risikokapital er en flaskehals

Det finnes mye kapital som kan investeres i Norge, men den store utfordringen for gründere og bedriftsutviklere er å få tak i denne tidlig i økosystemet for risikokapital. Dette og forslag til hvordan vi skal løse dette, var noen av innspillene som kom fra foredragsholdere som blant annet Nofas, da det ble avviklet seminar om risikokapital til gründere på Stortinget 20. november.

I forbindelse med Global Entrepreneurship Week arrangerte Gründerforeningen i samarbeid med Fremskrittspartiets stortingsgruppe, seminar om risikokapital for gründere på Stortinget. Her var det mange interessante innlegg fra aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap i Norge. Både gründere, ventureselskaper, arbeidsgiverorganisasjoner, aksjonærforeninger, innovasjons-rådgivningsselskaper og forvalterne av offentlige tilskuddsordninger var godt representert. Det var totalt 21 foredragsholdere som holdt engasjerte og interessante foredrag, og som kom med mange innspill på hva som må til for å gjøre det enklere i tidligfasen av en bedriftsetablering.

Innovasjon- og rådgivningshuset Nofas var invitert til å holde et innlegg under seminaret, og fra firmaet deltok Bjart. F. Lutnæs og Emil Løvgren. Innlegget ble holdt av Lutnæs som først fortalte historien om Nofas; et heleid norsk selskap som feirer 10 år i år, med over 30 ansatte lokalisert i Drammen, og med kjerneverdier som kunnskap, lidenskap og integritet. Lutnæs gav også seminardeltagerne en innføring i Nofas sin track record. Siden oppstarten i 2005 har firmaet sendt over 2.500 søknader på vegne av kundene. Av disse er over 90 prosent blitt godkjent, noe som har generert over 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til kundene.

Lutnæs fortalte også at Nofas har tre kjerneområder for sitt arbeid, og det er nasjonal finansiering, EU-finansiering og strategirådgivning. Med dette fokuset er de ansatte profesjonelle søknadsskrivere og innovasjonsrådgivere, med en meget høy godkjenningsrate (90% nasjonalt og 60% i EU) som resultat. De ansatte har sterk kompetanse i industriell økonomi og teknologi, og vurderer prosjektets potensiale i eksisterende og nye markeder, og identifiserer aktuelle nasjonale- og internasjonale støtteordninger. Nofas er om ikke det ledende, så et av Nordens ledende miljøer innen forskning og innovasjon, og gjennom sitt arbeid synliggjør de ansatte FoU-utfordringer og risiko knyttet til prosjektene. Overfor kundene følger Nofas opp rapporteringer og informerer om nye ordninger.

Ønskelig med flere søknadsfrister

I forhold til seminarets tematikk og utfordringen for startups, gründere og vekstbedrifter med å få tak i risikokapital i tidligfasen, så har Nofas synspunkter på dette. På vegne av Nofas fremmet Lutnæs anbefalinger for ytterligere forbedring av virkemiddelapparatet:

1) Flere frister på søknader til Forskningsrådets store programmer. Det er bedre med flere muligheter i løpet av året slik at toget ikke er gått for et helt år om man skulle miste fristen. Det er også ønskelig med raskere saksbehandling på grunn av mulighetene til å søke på nytt.

2) Samordning av timesatser mellom SkatteFUNN og de store programmene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I tillegg mener Nofas at forslaget til utvidet ramme for SkatteFUNN i statsbudsjettet skulle vært brukt på økt timesats, da det ville kommet flere mindre aktører til gode.

3) Tydeligere skille mellom rådgivning og søknadsbehandling i Innovasjon Norge. Hos Forskningsrådet er det face value, det vil si at søknaden behandles slik den er presentert. Hos Innovasjon Norge er det mer personrelatert med at det opparbeides en relasjon til en saksbehandler. Dette er en utfordring for de personene/firmaene som ikke har denne relasjonen.

4) Mobiliseringstiltak for søknader til EU bør spisses mer mot bedrifter/prosjekter som har en reell mulighet til å nå opp i konkurransen. Det vil si å fastslå om prosjektet er reelt før søknaden sendes, noe som vil være ressurssparende.

Nyttig å delta på seminaret

Etter foredragene kom Lutnæs og Løvgren med sine synpunkter på hva de syntes om seminaret, og nytten av å delta for Nofas.

-Jeg syntes seminaret var godt. Det var mange bra innspill med mye fokus på, naturlig nok med tanke på seminarets tematikk, oppstart og finansiering. Det var interessant å høre fra alle foreningene hva de var opptatt av i forhold til risikokapital, sa Løvgren og fortsatte:

-For Nofas er nytten av å delta tosidig. Det er bra å høre hvor skoen trykker for nye selskaper, og høre hvordan andre aktører ser på dette og hva de mener skal til for å minske utfordringen. Ellers synes jeg det er nyttig for meg i hverdagen i Nofas, å høre hvordan de arbeider og tenker hos aktører som for eksempel Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Argentum eller Investinor.

– Seminaret var bra. Det var fint å høre på innspillene fra de forskjellige, noe som nok også var ønskelig fra arrangørenes side, med feedback fra bransjen. I forhold til deltagelse på seminaret var det hyggelig å bli invitert, samtidig som det er viktig for Nofas å være synlig på faglige arenaer og vise at vi arbeider for interessene til våre kunder. Nofas sitter på mange erfaringer fra virkemiddelapparatet og har mye erfaring som kan deles med andre i bransjen, samtidig som det er en mulighet til å vise hva vi kan bidra med, sa Lutnæs avslutningsvis.

You Might Also Like

Leave a Reply